Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma Tombeur BV BE0743 778 677 met maatschappelijke zetel te Wijngaardveld 23, 9300 Aalst, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht enige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.

2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

3. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

4. Offertes zijn geldig gedurende één maand, tenzij anders vermeld.

5. Wegens de zeer sterk fluctuerende prijzen behouden wij ons het recht om, in geval onze aankoopprijs meer dan 5% schommelt ten opzichte van de offerte, deze prijs door te rekenen aan de klant.

6. Er worden voorschotfacturen gemaakt naarmate de vordering van de werken.

7. De aangegeven leveringsdata zijn steeds benaderende aanduidingen. Wij houden er ons aan in de mate van het mogelijke, maar wijzen alle verantwoordelijkheid af voor niet levering op de vastgestelde data.

8. De facturen zijn binnen de 8 dagen betaalbaar via overschrijving op het rekeningnummer van Tombeur bv: BE75 1431 1104 0651. In geval van laattijdige betaling, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend van 12 % en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de overeengekomen prijs. Hierdoor worden ook alle andere nog uitstaande facturen onmiddellijk inbaar.

9. Beschadiging van andere materialen waarbij onze verzekering deze schade dekt kan niet als reden tot uitstel van de betaling van onze uitgevoerde werken zijn.

10. Alle klachten dienen binnen de 8 dagen na levering met de post aangetekend schrijven gemeld te worden aan Tombeur bv.

11. De geleverde waar blijft eigendom van Tombeur bv tot volledige betaling van de verschuldigde som.

12. Alle geschillen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

13. Werken uitvoeren zonder stof en/of vuil is niet mogelijk.

14. Kleine beschadigingen aan behang, plakwerk, parket,… worden tot een absoluut minimum
beperkt maar zijn soms moeilijk te voorkomen. Dit geldt niet als reden tot uitstel van betaling
van de uitgevoerde werken.

15. Het uitbreken van bestaand meubilair wordt in regie aan €45 per uur + verbruikte materialen
uitgevoerd. Afvoer van materiaal wordt gerekend op basis van gewicht.

16. Bij de afwerking wordt niet standaard voorzien om sluitlatten af te spuiten met acryl. Dit kan wel in regie gebeuren aan €45 per uur.

17. Bij het niet volledig kunnen afwerken door toedoen van derden, zal er een extra
verplaatsingskost aangerekend worden.

18. Gedurende de periode van een jaar na de voorlopige oplevering waarborgt de aannemer de
lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter slechts ontvankelijk mits
ze ingesteld wordt binnen de termijn van 6 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis
heeft van het gebrek. Deze termijn wordt opgeschort tijdens de periode waarin ernstige
onderhandelingen plaatsvinden om een oplossing te vinden voor het risico op een
rechtsgeding.

19. Gratis parkeerruimte voor de duur van de plaatsing op max 5 m van de woning moet
voorzien zijn door de bouwheer. Zoniet zullen er extra kosten aangerekend worden.

20. Garantie: 10 jaar op constructiefouten. Niet op: slijtage, aantastingen door schimmels (vooral
in vochtige kelders), insecten, natuurlijke bewegingen van hout (kleine zwelling, krimp,
torsing, buiging).

Deze algemene voorwaarden werden de laatste keer bijgewerkt op 31/05/2022.